Ovation 1537-4 Elite

Merci à Jeff Whitehead pour ces belles photos
---------------------------------------------------------------
Many Thanks to
Jeff Whitehead for these nice photos

(1983)